Aktualności

16 stycznia 2019

Wspomnienie o śp. Profesorze Józefie Sawa


OSTATNIE POŻEGNANIE

Prof. dr hab. inż. Józef Sawa

Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, przyjęła wiadomość o śmierci Profesora Józefa Sawy z głębokim smutkiem i żalem. To ogromna strata dla środowiska akademickiego miasta Przemyśla.

Prof. dr hab. Józef Sawa urodził się 21 sierpnia 1945 r w Łopienniku Górnym woj. lubelskie. Studia wyższe ukończył w 1968, w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W latach 1968-1990 pracował w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, początkowo w Poznaniu a następnie w oddziale z siedzibą w Lublinie. W latach 1971-1972 przebywał na stażu naukowym w USA.

Profesor Sawa był wyjątkowym człowiekiem o wielkiej kulturze w życiu społecznym i w kontaktach z ludźmi oraz pokorą w swoim działaniu i zachowaniu. Profesor podczas swojej pracy zawodowej jako pracownik naukowo-dydaktyczny dał się poznać jako profesjonalny twórca nauki ze swojego zakresu zainteresowań jak i pasji naukowych. Jako dydaktyk dawał przykład innym jak należy pracować z młodzieżą akademicką. Niezwykle zaangażowany w proces kształcenia młodzieży akademickiej, umiejętnie inspirował do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym. Należy podkreślić, że Prof. Sawa był uznanym naukowcem i cenionym nauczycielem akademickim.

Rozwój naukowy Profesora: w roku 1977 uzyskał  stopień naukowy doktora, a w 1998 r stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Natomiast tytuł profesora nadano Mu w 2004 r.

Prof. dr hab. Józef Sawa w latach 2003- 2015 kierował początkowo Zakładem, a następnie od 2013 Katedrą Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Brał czynny udział w kształceniu kadry naukowej, był promotorem 4 prac doktorskich, recenzentem 3 prac doktorskich i 2 prac habilitacyjnych oraz 1 recenzji na tytuł profesora, a także recenzentem wielu publikacji naukowych.

Dorobek naukowy Profesora obejmował ponad 200 publikacji, był współautorem  skryptu, współtwórcą 6 patentów i 12 wzorów użytkowych. Kierował również 2 projektami badawczymi, w tym 1 międzynarodowym był również wykonawcą projektów badawczych KBN i NCBiR.

Profesor wypromował znaczną ilość swoich dyplomantów tak inżynierów jak i mgr inż. w ogólnej liczbie ponad 150 osób, tak na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jak i w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Czynnie uczestniczył w życiu akademickim pełniąc szereg funkcji, był członkiem szeregu komisji, na UP w Lublinie jak i PWSW w Przemyślu.

Życiowa mądrość pozwalała na trafny osąd, ale także wyrobiła w Nim właściwy dystans do wszystkich działań, w których zawsze dostrzegał innego człowieka z Jego wątpliwościami czy słabościami. Zyskiwał sobie przez to uznanie i szacunek.

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką IBMER Warszawa, Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Łączymy się z wyrazami współczucia dla żony i najbliższej rodziny. Niech dobry Bóg przyjmie Go do swojego królestwa w niebie. W naszej pamięci pozostaniesz dopóki będziemy żyć. Cześć Jego pamięci.

Rektor PWSW

Dyrektor Instytutu Nauk Techicznych

Pracownicy i studenci