Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe mają na celu zdobycie przez studenta wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkcyjnych żywności oraz zakładów związanych z żywnością, a także zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie oceny jakości surowców oraz wyrobów gotowych. W trakcie odbywania praktyki student powinien nabyć umiejętność współpracy z innymi pracownikami zakładu oraz rozwinąć w sobie poczucie odpowiedzialności za powierzoną pracę własną jak i innych.


W trakcie trwania praktyki studenci winni, w miarę możliwości zakładów, zapoznać się ze wszystkimi zasadami ich funkcjonowania, według poniżej przedstawionej propozycji:

Wariant I – zakłady przetwórcze przemysłu.
 1. Charakterystyka ogólna zakładu, jego produkcji w układzie asortymentowym według ilości, jakości i wartości.
 2. Schemat organizacyjny (funkcjonalny) zakładu.
 3. Sieć zaopatrzenia zakładu przetwórczego w podstawowe surowce (organizacja skupu),
 4. Normy jakościowe na surowce i wyroby gotowe.
 5. Ocena jakości surowca, półproduktu, gotowego produktu: pobieranie próbek, wykonywanie analiz, klasyfikacja surowca, półproduktu, gotowego produktu.
 6. Organizacja transportu surowca do zakładu przetwórczego (okres i częstotliwość dostaw, warunki i środki transportu , normatywy załadunkowe itp.), warunki i okresy magazynowania surowca,
 7. Przygotowanie surowca do przerobu.
 8. Schematy technologiczne procesów produkcyjnych – od surowca do gotowego produktu. Znajomość parametrów operacji technologicznych, rozliczanie produkcji, obiegu dokumentacji.
 9. Organizacja procesu produkcyjnego – rozmieszczenie stanowisk pracy i kontroli, sterowanie automatyczne i komputerowe procesami technologicznymi.
 10. Maszyny i urządzenia linii produkcyjnych, ich wydajność, pojemność, gabaryty, zapotrzebowanie godzinowe na parę technologiczną, energię elektryczną, wodę, sprężone powietrze i inne (zużycia jednostkowe).
 11. Transport wewnętrzny (międzyoperacyjny, międzyliniowy, międzywydziałowy).
 12. Magazyny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – kontrola i sposoby rozliczeń magazynowych.
 13. BHP, mycie i dezynfekcja linii produkcyjnych.
 14. Zapoznanie się z kalkulacjami jednostkowymi wyrobów gotowych.
 15. Obieg dokumentacji wewnątrzzakładowej, rozliczenie produkcji w toku i wyrobów gotowych,
 16. Praca laboratorium, wyposażenie w aparaturę i urządzenia, podstawowa ocena surowców i produktów.

Przedstawiony powyżej program praktyk może być realizowany przez studentów w całości lub części w zależności od możliwości i potrzeb zakładu oraz stanowić wskazówkę przy opracowaniu sprawozdania.

 

Wariant II – w placówkach edukacyjnych, badawczo-rozwojowych, firmach doradczych i audytujących, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, państwowych inspekcjach bezpieczeństwa żywności i weterynarii, centrach zarządzania kryzysowego itp.

Zaliczenie praktyki

Podstawą zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia (ustnego) przed wskazanym nauczycielem akademickim na podstawie wypełnionego „Dzienniczka praktyk” wraz z opinią opiekuna zakładowego (będącą potwierdzeniem odbycia praktyki w przewidzianym czasie) oraz pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki. W dzienniczku praktyki student powinien zamieścić opis przebiegu każdego dnia praktyki.


Miejsce odbywania praktyki

Studenci mają możliwość obywania praktyk zawodowych w ponizszych placówkach:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

Przedsiębiorstwo APKON Sp. z o.o. w Przemyślu

Fundacja Pro Arte et Historia – Restauracja Zamkowa w Krasiczynie

Firma WIDAN Sp. z o.o. w Przemyślu

Praktyki dla naboru przed 2019-2020

1 Regulamin praktyk bipż wg zarządzenia

Program Praktyk BiPŻ 2 rok

Program Praktyk BiPŻ 4rok