Kadra kierunku

Kadra dydaktyczna

Drogi Studencie proponujemy Ci fantastyczny zespół kreatywnych ludzi, który tworzy kadrę wykładowców na kierunku Informatyka w biznesie. Są to pracownicy etatowi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, programiści przedsiębiorstw informatycznych z wieloletnim doświadczeniem oraz wykładowcy z dużych ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że tylko od Ciebie zależy ile wiedzy dla siebie zdobędziesz.

 Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Informatyka w biznesie w roku akademickim 2021/2022:

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

dr inż. Piotr Grochowalski

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr inż. Wojciech Kozioł

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

mgr inż. Bartosz Nycz

mgr inż. Ireneusz Wiech

mgr inż. Wojciech Psik

mgr inż. Grzegorz Spodar

mgr Lesław Kołcz

Opiekunowie studentów w roku akad. 2021/2022:

II rok – mgr inż. Wojciech Psik

III rok – mgr inż. Ireneusz Wiech

 

Dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika o specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.. Rozprawę doktorską pt. „Efektywność wspomaganego symulacją komputerową uczenia się – nauczania przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych” obronił w 2006 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym dwóch monografii. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie systemów mechatronicznych, edukację informatyczną i techniczną oraz nauczanie na odległość. Jest rzeczoznawcą MEiN podręczników do kształcenia zawodowego. Posiada duże doświadczenie praktyczne i dydaktyczne uzyskane w pracy w przemyśle, szkolnictwie zawodowym i wyższym. Prowadzi aktywną działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i jest członkiem Zarządu Oddziału Przemyskiego SEP.

 

Dr inż. Piotr Grochowalski

Dr inż. Piotr Grochowalski zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym (adiunkta) w Instytucie Informatyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na stanowisku dydaktycznym (adiunkta) w Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Pracę magisterską obronił w 2002 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, a pracę doktorską w roku 2013 obronił na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji, eksploracji danych, baz danych oraz robotyki. Jest autorem/współautorem około 60 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych.

 

Dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (nauczyciel dyplomowany). Od 2007 roku egzaminator w zawodzie technik ekonomista (Nr decyzji 341[02]/1008/07)  i w zawodzie technik agrobiznesu (Nr decyzji 341[01]/991/07).

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a magistra na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 1998 roku. Podyplomowe studia z zakresu matematyki w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie a z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół konkurencyjności przedsiębiorstw, ekonomii i zarządzania oraz praktycznej rachunkowości. Jest współautorką programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadziła zajęcia między innymi z przedmiotów: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, zarządzanie innowacjami, ekonomia, komputerowe systemy finansowo-księgowe, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, finanse i rachunkowość. Jest członkiem komisji wydziałowych. Stale podnosi swoje kalifikacje z zakresu zarządzania, aktualnie na studiach Master of Business Administration w SGK w Warszawie.

Mgr inż. Grzegorz Spodar

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1977roku uzyskując stopień podporucznika inżyniera.

Tytuł magistra uzyskał na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Organizacji i zarządzania.

W Głównej Szkole Handlowej w Warszawie ukończył studia podyplomowe w specjalności Marketing  i Zarządzanie.

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu podpułkownika, rozpoczął pracę nauczyciela w CKZiU nr1 w Przemyślu, gdzie w drodze awansu zawodowego uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Aktualnie jest zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych w PWSW w Przemyślu. Zainteresowania skupiają się wokół problematyki rozwoju techniki samochodowej jak również interesuje się muzyką poważną.