Rekrutacja

Na naszej uczelni studia są bezpłatne, jeżeli masz pytania dzwoń. Warunkiem podjęcia studiów w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów papierowych. Rekrutacja jest dwustopniowa.
I ETAP REKRUTACJIrejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji, złożenie kompletu dokumentów wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych PWSW. Uwaga przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji przygotuj plik ze zdjęciem do 800kB maksymalnie.
II ETAP REKRUTACJI: kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów. Powiadomienie o przyjęciu otrzymasz pocztą w ciągu 30 dni.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 etapu rekrutacji w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.
Uczelniany Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Kolegium Technicznym, na parterze w p. 1.28. Dyżur telefoniczny na temat pomocy przy elektronicznej rekrutacji, tel. 16 735 52 52. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Natomiast komplety dokumentów o przyjęcie na studia są przyjmowane przez Sekretariaty poszczególnych Instytutów, w których dostępne są także szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów:
Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego I E,
Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.26
Tel. 16 735 52 52 lub 16 735 52 62

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

– podania na obowiązującym w uczelni formularzu – wydrukowanym z elektronicznej rekrutacji,
– dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
– świadectwa ukończenia szkoły średniej,
– 2 fotografii o wymiarach 37 x 52 mm czytelnie podpisanych imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL,
– potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
– poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.
Ponadto laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię, absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej”- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.