Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Inteligentne technologie w roku akademickim 2021/2022:

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PWSW

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

dr inż. Piotr Grochowalski

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

dr inż. Adam Woś

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

mgr inż. Bartosz Nycz

mgr inż. Agata Pudlak

mgr Lesław Kołcz

 

Opiekun I roku

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

 

Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kuboń – profesor nauk rolniczych (rok nadania 2015), specjalność: infrastruktura logistyczna i transport. Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2018 roku pracownik dydaktyczny w Państwowej Szkole Wschodnioeuropejskie w Przemyślu. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych, oceny ryzyka oraz controlingu w procesach logistycznych. Autor ponad 145 publikacji naukowych i popularno-naukowych, 12 monografii i 26 rozdziałów w monografiach. Uczestniczył w realizacji 9 projektów badawczych, w tym 2 międzynarodowych. Jest współautorem dwóch patentów oraz 16 wdrożeń. Patenty te zostały wyróżnione na srebrnym i złotym medalem z wyróżnieniem, a także złotym medalem oraz Specjalnym Certyfikatem przyznanym przez İstanbul Aydın Üniversitesi. Promotor 3 doktoratów oraz ponad 133 prac inżynierskich i magisterskich. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Agricultural Engineering”, skarbnik ZG Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, v-ce przewodniczący Komitetu Inżynierii Rolniczej, V-ce przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa. Grupa Tematyczna ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Grant PLUS”, ekspert w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jednostek naukowych, członek Międzynarodowej Organizacji Inżynierów CIGR.

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

Prof. zw. dr hab. Inż. Wiesław Piekarski – profesora otrzymał 2002, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna, specjalność: budowa i eksploatacja pojazdów, Motoryzacyjne skażenie środowiska, Odnaw. Żród. Energ. Prodziekan Wydziału 1999-2005, Dziekan 2005-2012, kierownik Katedry Środków transportu i Logistyki. Od 2016 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w P W S W w Przemyślu. Autor licznych publikacji naukowych (235), monografii i podręczników akademickich (15), Patenty i wzory użytkowe (4), Wypromowanie (11) doktorantów, recenzji naukowych–doktora (27), hab. (11), na tytuł prof. (5), ekspertyz technicz.- rzeczoznawca (samochody i ciągniki) i wiele recenzji projektów badawczych. Uczestnik wielu konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. Prezes Lub. R.E Fundacji PAN O/Lublin, Prezes OW  i KZ. SIMP AR. oraz członek wielu Towarzystw Naukowych  (KTR-PAN, KNPMR PAN O/Lublin, PNTTE w Lublinie, PTNSS, PTZP, członek Rady NWN LIBRPOLIS Lublin, członek Rady Naukowej czasopisma AUTOBUSY.

 

Dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika o specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.. Rozprawę doktorską pt. „Efektywność wspomaganego symulacją komputerową uczenia się – nauczania przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych” obronił w 2006 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym dwóch monografii. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie systemów mechatronicznych, edukację informatyczną i techniczną oraz nauczanie na odległość. Jest rzeczoznawcą MEiN podręczników do kształcenia zawodowego. Posiada duże doświadczenie praktyczne i dydaktyczne uzyskane w pracy w przemyśle, szkolnictwie zawodowym i wyższym. Prowadzi aktywną działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i jest członkiem Zarządu Oddziału Przemyskiego SEP.

 

Dr inż. Piotr Grochowalski

Dr inż. Piotr Grochowalski zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym (adiunkta) w Instytucie Informatyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na stanowisku dydaktycznym (adiunkta) w Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Pracę magisterską obronił w 2002 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, a pracę doktorską w roku 2013 obronił na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji, eksploracji danych, baz danych oraz robotyki. Jest autorem/współautorem około 60 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych.

 

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, absolwentka Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, ur. w Przemyślu, absolwentka I LO w Przemyślu
im. J. Słowackiego o profilu matematyczno-fizycznym (1992). Studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki na Wydziale Mechanicznym na kierunku Inżynieria materiałowa (1997). Studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej – stopień naukowy doktor nauk technicznych
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (2002), tytuł rozprawy doktorskiej „Odporność na pękanie niskowęglowych stali bainitycznych o wysokich właściwościach mechanicznych”.

Od 2010 r. wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz nauczyciel dyplomowany w CKZiU nr 1 w Przemyślu. W latach 2013/2014 Dyrektor Instytutu Mechatroniki,
a od roku akademickiego 2014/2015 Dyrektor INT PWSW w Przemyślu.

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz uczestniczka wielu konferencji naukowych
o zróżnicowanej tematyce z zakresu inżynierii mechanicznej oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje: zagadnienia z nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej,
norm i systemów jakości TQM, zajęcia laboratoryjne i projektowe na Politechnice Krakowskiej
oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

W uznaniu za zasługi dla rozwoju Uczelni przyznano tytuł „Zasłużony dla PWSW w Przemyślu”.

 

Dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (nauczyciel dyplomowany). Od 2007 roku egzaminator w zawodzie technik ekonomista (Nr decyzji 341[02]/1008/07)  i w zawodzie technik agrobiznesu (Nr decyzji 341[01]/991/07).

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a magistra na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 1998 roku. Podyplomowe studia z zakresu matematyki w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie a z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół konkurencyjności przedsiębiorstw, ekonomii i zarządzania oraz praktycznej rachunkowości. Jest współautorką programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadziła zajęcia między innymi z przedmiotów: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, zarządzanie innowacjami, ekonomia, komputerowe systemy finansowo-księgowe, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, finanse i rachunkowość. Jest członkiem komisji wydziałowych. Stale podnosi swoje kalifikacje z zakresu zarządzania, aktualnie na studiach Master of Business Administration w SGK w Warszawie.

 

Mgr inż. Agata Pudlak

Mgr inż. Agata Pudlak – Pedagog z 20 letnim stażem, a wcześniej współorganizator międzynarodowych targów wielobranżowych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel, wychowawca i egzaminator w klasach technicznych i zawodowych. Nauczyciel akademicki i współautor programów kształcenia zawodowego w ORE w Warszawie. Pochodzi z Jarosławia, mieszka obecnie w Przemyślu.