Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce Dokumenty.

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
tj.:
Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.
Uczelniany Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Pałacu Lubomirskich, na parterze w p. nr 18. Osobą udzielającą pomocy przy elektronicznej rekrutacji jest mgr Wasyl Koziar, tel. 16 735 52 04. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Natomiast komplety dokumentów o przyjęcie na studia są przyjmowane przez Sekretariaty poszczególnych Instytutów, w których dostępne są także szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów:

Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego I E,
Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.26
Tel. 16 73 55 252
e-mail: kosmetyki@pwsw.eu

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

-podania na obowiązującym w uczelni formularzu – wydrukowanym z elektronicznej rekrutacji,
-dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
-świadectwa ukończenia szkoły średniej,
-2 fotografii o wymiarach 37 x 52 mm czytelnie podpisanych imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL,
-potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
-poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.

Ponadto:
laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej”- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,