Informacje o kierunku

Instytut Nauk Technicznych PWSW prowadzi studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku inżynieria środowiska. W roku akademickim 2015/2016 został wprowadzony profil praktyczny. Studia trwają 3,5 roku i kończą się egzaminem inżynierskim oraz obroną pracy dyplomowej. Kadrę dydaktyczną na kierunku inżynieria środowiska stanowią doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie nauczyciele akademiccy pracujący na pierwszym etacie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz wykładowcy praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

Celem kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę z zakresu podstaw nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych do rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących obiektów, urządzeń i instalacji wraz z przynależnymi technologiami służących do kształtowania i ochrony środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. W szczególności są to problemy dotyczące:

  • odnawialnych źródeł energii,
  • zrównoważonego rozwoju zasobów środowiska,
  • ujmowania wody powierzchniowej i podziemnej i jej uzdatniania dla celów spo­żyw­czych,
  • dystrybucji wody w miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych oraz instalacjach wewnętrznych w budynkach,
  • odprowadzania ścieków w systemach kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
  • oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania powstających osadów,
  • gospodarowanie odpadami oraz ich unieszkodliwiania.
Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń