Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Mechatronika w roku akademickim 2021/2022:

dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PWSW

dr hab. Marian Kuźma, prof. PWSW

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

dr inż. Włodzimierz Banach

dr inż. Wojciech Kozioł

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

dr inż. Adam Woś

dr Krzysztof Pupka

dr Marek Ruba

mgr inż. Rafał Hajduk

mgr inż. Ireneusz Wiech

mgr inż. Bartosz Nycz

mgr inż. Wojciech Psik

mgr inż. Agata Pudlak

mgr inż. Grzegorz Spodar

mgr Michał Fac

mgr Lesław Kołcz

mgr Rafał Korczyński

mgr Robert Rybak

Opiekunowie studentów w roku akad. 2021/2022:

I rok – dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

II rok – mgr inż. Bartosz Nycz

III rok – mgr Lesław Kołcz

IV rok – dr inż. Adam Woś

Dr hab. Marian Kuźma, prof. PWSW

Dr hab. Marian Kuźma, fizyk. Studia fizyki ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodnicznym w 1969 roku. Jako asystent pracował w zakresie fizyki doświadczalnej ( fizyka ciała stałego) na WSP w Rzeszowie i w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Doktorat obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem był Prof. Tadeusz Lulek. Na Uniwersytecie Rzeszowskim procował w latach 1981 – 2018, gdzie był kierownikiem Zakładu Fizyki Półprzewodników. Wypromował 3 doktorów w dziedzinie laserowej technologii cienkich warstw, mikroskopii elektronowej i elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Współpracował z Instytutem Fizyki Półprzewodników w Kijowie ( Prof. S.Swiecznikow) , z Politechniką Lwowską ( dr I. Rudyj), z Uniwersytetem w Enschede- Holandia (prof. W. Caspers) i z Wyższą Szkołą Zawodową w Kapfenbergu – Austria ( dr . W. Obermyer). Obecnie jego badania koncentrują się na badaniu własności magnetycznych  stopów Heuslera i ich wykorzystaniu w spintronice. Bada również rodnikowe formy biologicznych substancji metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

Jego zainteresowania dodatkowe to muzyka operowa, malarstwo. Słucha Radia Maryja.

Dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika o specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.. Rozprawę doktorską pt. „Efektywność wspomaganego symulacją komputerową uczenia się – nauczania przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych” obronił w 2006 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym dwóch monografii. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie systemów mechatronicznych, edukację informatyczną i techniczną oraz nauczanie na odległość. Jest rzeczoznawcą MEiN podręczników do kształcenia zawodowego. Posiada duże doświadczenie praktyczne i dydaktyczne uzyskane w pracy w przemyśle, szkolnictwie zawodowym i wyższym. Prowadzi aktywną działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i jest członkiem Zarządu Oddziału Przemyskiego SEP.

Dr inż. Włodzimierz Banach

Doktor inżynier w specjalności hydrologia, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, posiadane kwalifikacje hydrologiczne.

W latach 1984 – 2012 pracownik Zakładu Hydrologii oraz Zakładu Systemów i Prognoz Hydrologicznych w Politechnice Krakowskiej. Wykonywał prace naukowo-badawcze oraz dydaktyczne. Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz pracach zleconych. Od 2009 r. nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych dotyczących matematycznego modelowania procesów hydrologicznych. Kreator oprogramowania komputerowego.

W 1991 r. otrzymał zespołową nagrodę II stopnia Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w 2005 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, absolwentka Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, ur. w Przemyślu, absolwentka I LO w Przemyślu
im. J. Słowackiego o profilu matematyczno-fizycznym (1992). Studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki na Wydziale Mechanicznym na kierunku Inżynieria materiałowa (1997). Studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej – stopień naukowy doktor nauk technicznych
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (2002), tytuł rozprawy doktorskiej „Odporność na pękanie niskowęglowych stali bainitycznych o wysokich właściwościach mechanicznych”.

Od 2010 r. wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz nauczyciel dyplomowany w CKZiU nr 1 w Przemyślu. W latach 2013/2014 Dyrektor Instytutu Mechatroniki,
a od roku akademickiego 2014/2015 Dyrektor INT PWSW w Przemyślu.

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz uczestniczka wielu konferencji naukowych
o zróżnicowanej tematyce z zakresu inżynierii mechanicznej oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje: zagadnienia z nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej,
norm i systemów jakości TQM, zajęcia laboratoryjne i projektowe na Politechnice Krakowskiej
oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

W uznaniu za zasługi dla rozwoju Uczelni przyznano tytuł „Zasłużony dla PWSW w Przemyślu”.

Mgr inż. Rafał Hajduk

Absolwent Politechniki  Rzeszowskiej  im. Ignacego Łukasiewicza, studia na wydziale budowy maszyn i lotnictwa, kierunek mechanika i budowa maszyn. Wykładowca z przedmiotów nauczania  mechanicznych i logistycznych  w Instytucie Nauk Technicznych  na Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, nauczyciel z wieloletnim stażem przedmiotów mechanicznych i samochodowych w szkołach średnich.

Były pracownik zakładu produkcyjnego wyrobów powlekanych, zajmujący się dostosowywaniem  maszyny do obowiązujących wymagań technicznych. Członek  zespołu zajmującego się   kontrolowaniem  procesu technologicznego pod kątem szkodliwości  w zakładzie produkcyjnym oraz   wdrażania systemów zarządzania jakością. Organizator praktyk zawodowych  w firmach zewnętrznych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Odpowiedzialny za  kontakt z wieloma lokalnymi firmami z branży logistycznej i motoryzacyjnej, oraz firmami szkoleniowymi. Opiekun Koła Naukowego „PACZKA”. Zainteresowania to motoryzacja i budowa maszyn.

Mgr inż. Agata Pudlak

Pedagog z 20 – letnim stażem, a wcześniej współorganizator międzynarodowych targów wielobranżowych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel, wychowawca i egzaminator w klasach technicznych i zawodowych. Nauczyciel akademicki i współautor programów kształcenia zawodowego w ORE w Warszawie. Pochodzi z Jarosławia, mieszka obecnie w Przemyślu.

Mgr inż. Grzegorz Spodar

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1977roku uzyskując stopień podporucznika inżyniera.

Tytuł magistra uzyskał na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Organizacji i zarządzania.

W Głównej Szkole Handlowej w Warszawie ukończył studia podyplomowe w specjalności Marketing  i Zarządzanie.

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu podpułkownika, rozpoczął pracę nauczyciela w CKZiU Nr1 w Przemyślu, gdzie w drodze awansu zawodowego uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Aktualnie jest zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych w PWSW w Przemyślu. Zainteresowania skupiają się wokół problematyki rozwoju techniki samochodowej, jak również interesuje się muzyką poważną.