Rekrutacja

Instytut Nauk Technicznych prowadzi rekrutację na studia I stopnia – inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunkach:

Mechatronika

 Informatyka w biznesie

 Inżynieria transportu i logistyki

 Bezpieczeństwo i produkcja żywności

Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

Rekrutacja rozpoczyna się 01 czerwca 2020 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2020 roku. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach z dniem 1 września 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 30 września 2020 roku.

Uczelniany punkt rekrutacyjny mieści się w sali 1.28 w Kolegium Technicznym.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie przez kandydata w Instytucie  Nauk Technicznych pokój 1.27 Kolegium Techniczne  następujących dokumentów:

 1. Ankietę osobową i podanie wygenerowane w systemie internetowej rekrutacji.
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii.
 3. 1 fotografię.
 4. Potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.
 5. Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

 

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych  nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunek Mechatronika.

Ponadto:

 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przedstawiają oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub jego poświadczone kopie,
 • absolwenci szkół średnich legitymujących się dyplomem “matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą” 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:
 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:
Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Chcesz u nas studiować ? Przejdź na stronę główną i zaloguj się (zakładka e-rekrutacja)!!!

 

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne to 2 punkty.