Rekrutacja

Instytut Nauk Technicznych prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia – inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunkach:

STUDIA I STOPNIA 

Mechatronika

 Informatyka w biznesie

 Inżynieria transportu i logistyki

 Bezpieczeństwo i produkcja żywności

Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

I ETAP REKRUTACJI:

Rekrutacja na studia I i II stopnia w PWSW rozpoczęła się 17 maja. Nabór kończy się 30 lipca 2021 roku.
W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 2 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 24 września br.

Uczelniany punkt rekrutacyjny mieści się w sali 1.28 w Kolegium Technicznym.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie przez kandydata w Instytucie  Nauk Technicznych pokój 1.27 i 1.26 Kolegium Techniczne  następujących dokumentów:

  1. ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
  2. świadectwa dojrzałości w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii,
  3. 1 fotografii,
  4. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
  5. do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć podanie do Rektora o dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, w celu stworzenia przez uczelnię odpowiednich warunków.

Ponadto:

   1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub ich poświadczone kopie,
   2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem “matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych  nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą” 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:
 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:
Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Chcesz u nas studiować ? Przejdź na stronę główną i zaloguj się (zakładka e-rekrutacja)!!!

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne I stopnia to 20 punktów.

STUDIA II STOPNIA

NOWOŚĆ !!!

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE

Dokumenty – studia II stopnia

Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:

1) podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się
w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane, a następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową);
2) dyplom ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce);
3) zalegalizowany albo opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia za granicą);
4) tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
5) suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
6) tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
7) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie;
8) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku gdy informacji takiej nie ma w suplemencie;
9) 1 fotografię (format 37×52 mm);
10) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne II stopnia to 2.5 punktu.